021-66153009تلفن ایلیاشیل     info@iliyashil.com ایمیل شرکت ایلیاشیل   

لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه 1401

بهترین قیمت روز انواع لوله و اتصالات تک لایه از بهترین برندهای تولید کننده در گروه صنعتی ایلیاشیل، نمایندگی رسمی تهران

عرضه انواع لوله و اتصالات تک لایه توسط این گروه و پخش در سراسر کشور با بهترین قیمت بازار توسط ایلیاشیل

 

قیمت روز لوله و اتصالات تک لایه

لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه آذین 1401

 

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بوشن تبديل سفید20*32 mm

11114

تماس بگیرید

لوله سفید   20  mm )20 اتمسفر(

10008

""

بوشن تبديل سفید25*32 mm

11116

""

لوله سفید   25  mm )20 اتمسفر(

10010

""

بوشن تبديل سفید20*40 mm

11118

""

لوله سفید   32  mm )20 اتمسفر(

10012

""

بوشن تبديل سفید25*40 mm

11120

""

لوله سفید   40  mm )20 اتمسفر(

10014

""

بوشن تبديل سفید32*40 mm

11122

""

لوله سفید   50  mm )20 اتمسفر(

10016

""

بوشن تبديل سفید20*50 mm

11124

""

لوله سفید   63  mm )20 اتمسفر(

10018

""

بوشن تبديل سفید25*50 mm

11126

""

لوله سفید   75 mm )20 اتمسفر(

10020

""

بوشن تبديل سفید32*50 mm

11128

""

لوله سفید   90  mm )20 اتمسفر(

10022

""

بوشن تبديل سفید40*50 mm

11130

""

لوله سفید   110 mm )20 اتمسفر(

10024

""

بوشن تبديل سفید25*63 mm

11132

""

لوله سفید   125  mm )20 اتمسفر(

10026

""

بوشن تبديل سفید32*63 mm

11134

""

لوله فويلدار 40 mm

10114

""

بوشن تبديل سفید40*63 mm

11136

""

لوله فويلدار 50 mm

10116

""

بوشن تبديل سفید50*63 mm

11138

""

لوله فويلدار 63 mm

10118

""

بوشن تبديل سفید40*75 mm

11140

""

لوله خمدار 20  mm

16108

""

بوشن تبديل سفید50*75 mm

11142

""

لوله خمدار 25  mm

16110

""

بوشن تبديل سفید63*75 mm

11144

""

لوله خمدار 32  mm

16112

""

بوشن تبديل سفید50 *90 mm

11146

""

بالا تنه 20

40848

""

بوشن تبديل سفید 63 *90 mm

11148

""

بالا تنه 25

40850

""

بوشن تبديل سفید75 *90 mm

11150

""

بالا تنه 32

40852

""

بوشن تبديل سفید63 *110 mm

11152

""

بوشن سفید 20 mm

11008

""

بوشن تبديل سفید75 *110 mm

11154

""

بوشن سفید 25 mm

11010

""

بوشن تبديل سفید 90 *110 mm

11156

""

بوشن سفید 32 mm

11012

""

بوشن تبديل سفید 125*110 mm

11158

""

بوشن سفید 40 mm

11014

""

زانويی 90درجه سفید 20 mm

12108

""

بوشن سفید 50 mm

11016

""

زانويی 90درجه سفید 25 mm

12110

""

بوشن سفید 63 mm

11018

""

زانويی 90درجه سفید 32 mm

12112

""

بوشن سفید 75 mm

11020

""

زانويی 90درجه سفید 40 mm

12114

""

بوشن سفید 90 mm

11022

""

زانويی 90درجه سفید 50 mm

12116

""

بوشن سفید 110 mm

11024

""

زانويی 90درجه سفید 63 mm

12118

""

بوشن سفید 125 mm

11026

""

زانويی 90درجه سفید 75 mm

12120

""

بوشن تبديل سفید20*25 mm

11112

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

 سه راه  تبديل سفید 40*20*40 mm

13541

تماس بگیرید

زانويی 90درجه سفید 90 mm

12122

""

 سه راه  تبديل سفید 40*25*40 mm

13542

""

زانويی 90درجه سفید 110 mm

12124

""

 سه راه  تبديل سفید 40*32*40 mm

13545

""

زانويی 90درجه سفید 125 mm

12126

""

 سه راه  تبديل سفید 50*32*50 mm

13565

""

زانويی 90درجه  چپقی سفید 20 mm

12208

""

 سه راه  تبديل سفید 63*25*63 mm

13572

""

زانويی 90درجه  چپقی سفید 25 mm

12210

""

 سه راه  تبديل سفید 63*32*63 mm

13574

""

زانويی تبديل 90درجه سفید25*20 mm

12312

""

 سه راه  تبديل سفید 63*40*63 mm

13576

""

زانويی 45درجه سفید 20 mm

12508

""

 سه راه  تبديل سفید 63*50*63 mm

13578

""

زانويی 45درجه سفید 25 mm

12510

""

درپوش سفید  20  mm

14108

""

زانويی 45درجه سفید 32 mm

12512

""

درپوش سفید  25  mm

14110

""

زانويی 45درجه سفید 40 mm

12514

""

درپوش سفید  32  mm

14112

""

زانويی 45درجه سفید 50 mm

12516

""

درپوش سفید  40  mm

14114

""

زانويی 45درجه سفید 63 mm

12518

""

درپوش سفید  50  mm

14116

""

سه راهی سفید 20 mm

13108

""

درپوش سفید  63  mm

14118

""

سه راهی سفید 25 mm

13110

""

درپوش سفید  75  mm

14120

""

سه راهی سفید 32 mm

13112

""

درپوش سفید  90  mm

14122

""

سه راهی سفید 40 mm

13114

""

درپوش سفید  110  mm

14124

""

سه راهی سفید 50 mm

13116

""

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 20 mm

16208

""

سه راهی سفید 63 mm

13118

""

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 25 mm

16210

""

سه راهی سفید 75 mm

13120

""

پل سفید 20 mm

16508

""

سه راهی سفید 90 mm

13122

""

پل سفید 25 mm

16510

""

سه راهی سفید 110 mm

13124

""

چهارراه سفید 20  mm

17108

""

سه راهی سفید  125 mm

13126

""

چهارراه سفید 25  mm

17110

""

سه راهی  سه کنج 20 mm

13208

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*20   mm

20108

""

سه راهی  سه کنج 25 mm

13210

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*25  mm

20110

""

 سه راه  تبديل سفید 20*20*25 mm

13520

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*25 mm

20112

""

 سه راه  تبديل سفید 25*20*25 mm

13522

""

زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید 2/1*20 mm

20508

""

 سه راه  تبديل سفید 20*25*25 mm

13524

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*20 mm

20509

""

 سه راه  تبديل سفید 20*20*32 mm

13532

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3*25 mm

20512

""

 سه راه  تبديل سفید 32*20*32 mm

13534

""

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*20 mm

21008

""

 سه راه  تبديل سفید 32*25*32 mm

13540

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1*25   mm

23511

""

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*20 mm

21010

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید " 2/1 *20  mm

23514

""

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*25 mm

21011

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

23515

""

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*25 mm

21012

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1"*32  mm

23516

""

بوشن يكسر فلزى سفید1"*32 mm

21014

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/1 1*40  mm

23518

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید4/1" 1*40   mm

21116

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "2/1 1*50 mm

23520

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2/1" 1*50  mm

21118

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید2"*63 mm

23522

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2"*63  mm

21120

""

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24530

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1 2*75   mm

21122

""

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24531

""

بوشن يكسر فلزى 8گوش سفید 3"*90   mm

21124

""

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

24532

""

بوشن يكسر فلزى 8 گوش  سفید4"*110  mm

21126

""

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید"4/3*25  mm

24533

""

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*20  mm

21208

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25008

""

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*20  mm

21210

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *20 mm

25010

""

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*25  mm

21211

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *25   mm

25012

""

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*25  mm

21212

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *25  mm

25014

""

مغزى يكسر فلزى سفید1"*32   mm

21214

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 1 *32   mm

25018

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"4/1 1*40   mm

21316

""

سه راهى مغزی فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25506

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1  1*50   mm

21318

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20  mm

26010

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید" 2*63   mm

21320

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *25  mm

26014

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*20   mm

23008

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26016

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*20    mm

23010

""

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20 mm

26510

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*25   mm

23012

""

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26518

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*25   mm

23014

""

فلنج  mm63

30218

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*32   mm

23016

""

فلنج  mm75

30220

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 1"*32   mm

23018

""

فلنج  mm90

30222

""

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*20mm

23208

""

فلنج  mm110

30224

""

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*25mm

23212

""

آداپتور فلنج mm63

30318

""

زانويى زوج رادياتوری500 يكسر بوشن فلزى سفید " 2/1*20 mm

23308

""

آداپتور فلنج mm75

30320

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1 *20 mm

23508

""

آداپتور فلنج mm90

30322

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید "4/3*20  mm

23509

""

آداپتور فلنج mm110

30324

""

زانويى يكسر مغزى فلزى سفید  "4/3*25    mm

23510

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 25 mm

41122

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm20

40202

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R

41151

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm25

40204

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز25)4/3"(R

41152

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm32

40206

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز32)1"(R

41153

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm63

40212

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B

41161

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  20 mm

40308

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی25)4/3"(B

41162

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  25 mm

40310

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی32)1"(B

41163

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  32 mm

40312

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R  طرح جديد

41171

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40 mm

40314

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B   طرح جديد

41181

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  50 mm

40316

""

شابلون سفید" 2/1W

41208

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  63 mm

40318

""

شابلون سفید" 4/3W

41210

""

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 20 mm

40509

""

صفحه نصب رادياتورى500 mm

41250

""

شیرفلكه بوشن فلزی ٤٥ درجه سفید 20 mm

40511

 

 

 

""

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 25 mm

40513

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 20 mm

40808

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 25 mm

40810

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 32 mm

40812

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 40 mm

40814

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید20 mm

40828

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید25 mm

40830

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید32 mm

40832

 

 

 

""

بست لوله سفید20 mm

40940

 

 

 

""

بست لوله سفید25 mm

40942

 

 

 

""

بست لوله سفید32 mm

40944

 

 

 

""

بست لوله سفید40 mm

40946

 

 

 

""

 بست زوج لوله سفید20 mm

40960

 

 

 

""

 بست زوج لوله سفید25 mm

40962

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 20 mm

41100

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 25 mm

41102

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 32 mm

41104

 

 

 

""

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 20 mm

41120

خانه
محصولات
تلگرام
تماس با ما