021-66153009تلفن ایلیاشیل     info@iliyashil.com ایمیل شرکت ایلیاشیل   

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی نیوفلکس

بهترین قیمت روز انواع لوله و اتصالات پوسش فیت نیوفلکس در گروه صنعتی ایلیاشیل، نمایندگی رسمی تهران

عرضه انواع لوله و اتصالات پوش فیت فاصلابی توسط این گروه و پخش در سراسر کشور با بهترین قیمت بازار توسط ایلیاشیل

 

قیمت لوله و اتصالات پوش فیت

لیست قیمت روز لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی نیوفلکس

 

خرید لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

(1401)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

تماس بگیرید

لوله پوشفيت 125-250 گروه BD

10710

""

لوله پوشفيت 50-150 گروه BD

10200

""

لوله پوشفيت 125-500 گروه BD

10720

""

لوله پوشفيت 50-250 گروه BD

10210

""

لوله پوشفيت 125-1000 گروه BD

10740

""

لوله پوشفيت 50-500 گروه BD

10220

""

لوله پوشفيت 125-2000 گروه BD

10760

""

لوله پوشفيت 50-1000 گروه BD

10240

""

لوله پوشفيت 125-3000 گروه BD

10780

""

لوله پوشفيت 50-2000 گروه BD

10260

""

لوله پوشفيت 160-250 گروه BD

10810

""

لوله پوشفيت 50-3000 گروه BD

10280

""

لوله پوشفيت 160-500 گروه BD

10820

""

لوله پوشفيت 63-150 گروه BD

10300

""

لوله پوشفيت 160-1000 گروه BD

10840

""

لوله پوشفيت 63-250 گروه BD

10310

""

لوله پوشفيت 160-2000 گروه BD

10860

""

لوله پوشفيت 63-500 گروه BD

10320

""

لوله پوشفيت 160-3000 گروه BD

10880

""

لوله پوشفيت 63-1000 گروه BD

10340

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-500 گروه BD

12220

""

لوله پوشفيت 63-2000 گروه BD

10360

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-1000 گروه BD

12240

""

لوله پوشفيت 63-3000 گروه BD

10380

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-2000 گروه BD

12260

""

لوله پوشفيت 75-150 گروه BD

10400

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-3000 گروه BD

12280

""

لوله پوشفيت 75-250 گروه BD

10410

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-500 گروه BD

12320

""

لوله پوشفيت 75-500 گروه BD

10420

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-1000 گروه BD

12340

""

لوله پوشفيت 75-1000 گروه BD

10440

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-2000 گروه BD

12360

""

لوله پوشفيت 75-2000 گروه BD

10460

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-3000 گروه BD

12380

""

لوله پوشفيت 75-3000 گروه BD

10480

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-500 گروه BD

12420

""

لوله پوشفيت 90-150 گروه BD

10500

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-1000 گروه BD

12440

""

لوله پوشفيت 90-250 گروه BD

10510

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-2000 گروه BD

12460

""

لوله پوشفيت 90-500 گروه BD

10520

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-3000 گروه BD

12480

""

لوله پوشفيت 90-1000 گروه BD

10540

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-500 گروه BD

12520

""

لوله پوشفيت 90-2000 گروه BD

10560

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-1000 گروه BD

12540

""

لوله پوشفيت 90-3000 گروه BD

10580

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-2000 گروه BD

12560

""

لوله پوشفيت 110-150 گروه BD

10600

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-3000 گروه BD

12580

""

لوله پوشفيت 110-250 گروه BD

10610

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-500 گروه BD

12620

""

لوله پوشفيت 110-500 گروه BD

10620

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-1000 گروه BD

12640

""

لوله پوشفيت 110-1000 گروه BD

10640

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-2000 گروه BD

12660

""

لوله پوشفيت 110-2000 گروه BD

10660

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-3000 گروه BD

12680

""

لوله پوشفيت 110-3000 گروه BD

10680

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

زانو ٨٧ درجه 63

30387

تماس بگیرید

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-500 گروه BD

12720

""

زانو ٤٥ درجه 75

30445

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-1000 گروه BD

12740

""

زانو ٨٧ درجه 75

30487

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-2000 گروه BD

12760

""

زانو ٤٥ درجه 90

30545

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-3000 گروه BD

12780

""

زانو ٨٧ درجه 90

30587

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-500 گروه BD

12820

""

زانو ٤٥ درجه 110

30645

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-1000 گروه BD

12840

""

زانو ٨٧ درجه 110

30687

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-2000 گروه BD

12860

""

زانو ٤٥ درجه 125

30745

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-3000 گروه BD

12880

""

زانو ٨٧ درجه 125

30787

""

بوشن 50

20200

""

زانو ٤٥ درجه 160

30845

""

بوشن 63

20300

""

زانو ٨٧ درجه 160

30887

""

بوشن 75

20400

""

زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63

33345

""

بوشن 90

20500

""

زانو 87 درجه ونت دار50-63-63

33387

""

بوشن 110

20600

""

زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110

33645

""

بوشن 125

20700

""

زانو 87 درجه ونت دار50-110-110

33687

""

بوشن 160

20800

""

زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ...

35220

""

تبديل خارج از مركز 63-50

26320

""

لاستيك50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و 

36200

""

تبديل خارج از مركز 75-50

26420

""

لاستيك50-40 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و 

36210

""

تبديل خارج از مركز 75-63

26430

""

لاستيك  50-50ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...

36220

""

تبديل خارج از مركز 90-50

26520

""

سه راه ٨٧ درجه 50-50

40220

""

تبديل خارج از مركز 63-90

26530

""

سه راه ٨٧ درجه 50-63

40320

""

تبديل خارج از مركز 110-50

26620

""

سه راه ٨٧ درجه 63-63

40330

""

تبديل خارج از مركز 63-110

26630

""

سه راه ٨٧ درجه 75-50

40420

""

تبديل خارج از مركز 110-75

26640

""

سه راه ٨٧ درجه 75-63

40430

""

تبديل خارج از مركز 110-90

26650

""

سه راه ٨٧ درجه 75-75

40440

""

تبديل خارج از مركز 125-110

26760

""

سه راه ٨٧ درجه 90-50

40520

""

تبديل خارج از مركز 160-110

26860

""

سه راه ٨٧ درجه 90-63

40530

""

تبديل خارج از مركز 160-125

26870

""

سه راه ٨٧ درجه 90-75

40540

""

زانو ٤٥ درجه 50

30245

""

سه راه ٨٧ درجه 90-90

40550

""

زانو ٨٧ درجه 50

30287

""

سه راه ٨٧ درجه 110-50

40620

""

زانو 45 درجه 63

30345

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(   1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

درپوش 63

60300

تماس بگیرید

سه راه ٨٧ درجه 110-63

40630

""

درپوش 75

60400

""

سه راه ٨٧ درجه 110-75

40640

""

درپوش 90

60500

""

سه راه ٨٧ درجه 110-90

40650

""

درپوش 110

60600

""

سه راه ٨٧ درجه 110-110

40660

""

درپوش 125

60700

""

سه راه ٨٧ درجه 125-110

40760

""

درپوش 160

60800

""

سه راه ٨٧ درجه 125-125

40770

""

دريچه بازديد 75

65400

""

سه راه ٨٧ درجه 160-110

40860

""

 دريچه بازديد  90

65500

""

سه راه ٨٧ درجه 160-125

40870

""

دريچه بازديد 110

65600

""

سه راه ٨٧ درجه 160-160

40880

""

دريچه بازديد 125

65700

""

سه راه ٤٥ درجه 50-50

42220

""

دريچه بازديد 160

65800

""

سه راه ٤٥ درجه 63-50

42320

""

دريچه بازديد انتهايى 75

66400

""

سه راه ٤٥ درجه 63-63

42330

""

دريچه بازديد انتهايى 110

66600

""

سه راه ٤٥ درجه 75-50

42420

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(60 cm

78000

""

سه راه ٤٥ درجه 75-75

42440

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(20 cm

78020

""

سه راه ٤٥ درجه 90-50

42520

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(75 cm

78040

""

سه راه ٤٥ درجه 63-90

42530

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(90 cm

78060

""

سه راه ٤٥ درجه 90-75

42540

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(60 cm

78200

""

سه راه ٤٥ درجه 90-90

42550

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(20 cm

78220

""

سه راه ٤٥ درجه 110-50

42620

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(75 cm

78240

""

سه راه ٤٥ درجه 110-63

42630

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(90 cm

78260

""

سه راه ٤٥ درجه 110-75

42640

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78300

""

سه راه ٤٥ درجه 110-90

42650

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78301

""

سه راه ٤٥ درجه 110-110

42660

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78320

""

سه راه ٤٥ درجه 125-110

42760

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78321

""

سه راه ٤٥ درجه 125-125

42770

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78340

""

سه راه ٤٥ درجه 160-110

42860

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78341

""

سه راه ٤٥ درجه 160-125

42870

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78360

""

سه راه ٤٥ درجه 160-160

42880

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78361

""

انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110

51666

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78400

""

درپوش 50

60200

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بست آويز لوله 125 طرح جديد

85700

تماس بگیرید

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78401

""

بست رايزر لوله 50 طرح جديد

86200

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78420

""

بست رايزر لوله 63 طرح جديد

86300

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78421

""

بست رايزر لوله 75 طرح جديد

86400

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78440

""

بست رايزر لوله 90 طرح جديد

86500

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78441

""

بست رايزر لوله 110 طرح جديد

86600

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78460

""

بست رايزر لوله 125 طرح جديد

86700

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78461

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78500

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78520

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78540

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78560

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه  با درپوش) بالوله(60 cm

78600

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE60

78601

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78620

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE20

78621

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78640

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE75

78641

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78660

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE90

78661

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 25 cm

79600

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 35 cm

79620

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 60 cm

79660

 

 

 

""

عصايى پشت بام 63

79730

 

 

 

""

عصايى پشت بام 90

79750

 

 

 

""

عصايی پشت بام 110) بالوله(200 cm

79760

 

 

 

""

بست آويز لوله 50 طرح جديد

85200

 

 

 

""

بست آويز لوله 63 طرح جديد

85300

 

 

 

""

بست آويز لوله 75 طرح جديد

85400

 

 

 

""

بست آويز لوله 90 طرح جديد

85500

 

 

 

""

بست آويز لوله 110 طرح جديد

85600

 

جهت استعلام قیمت می توانید با گروه ایلیاشیل تماس حاصل نمایید.

 

 

خانه
محصولات
تلگرام
تماس با ما