021-66153009تلفن ایلیاشیل     info@iliyashil.com ایمیل شرکت ایلیاشیل   

لیست قیمت لوله و اتصالات 5 لایه (نیوپایپ، سوپرپایپ، آذین)

بهترین قیمت روز انواع لوله و اتصالات پنج لایه برند های (نیوپایپ، سوپرپایپ، آذین و ...) در گروه صنعتی ایلیاشیل

عرضه انواع لوله 5 لایه توسط این گروه و پخش در سراسر کشور با بهترین قیمت بازار توسط ایلیاشیل

 

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

كلكتور x1/2")6b1(

12526

تماس بگیرید

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 4/3

12214

""

كلكتور x1/2")7b1(

12527

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 4/3

12216

""

كلكتور x1/2")8b1(

12528

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 1

12218

""

كلكتور x1/2")9b1(

12529

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 1

12220

""

كلكتور x1/2")10b1(

12530

""

درپوش پلاستيكى" 2/1

12250

""

كلكتور x1/2")11b1(

12531

""

درپوش رزوه دار پايه كوتاه اورينگ دار" 2/1

12270

""

كلكتور x1/2")12b1(

12532

""

صفحه نصب تك    63  mm

12310

""

كلكتور x3/4")3b1(

12533

""

صفحه نصب زوج   153mm

12410

""

كلكتور x3/4")4b1(

12534

""

صفحه نصب زوج  280 mm

12411

""

كلكتور x3/4")5b1(

12535

""

صفحه نصب رادياتورى500 mm

12412

""

كلكتور x3/4")6b1(

12536

""

صفحه نصب زوج زير ظرفشوئی 280mm

12451

""

كلكتور x1/2")4b4/11(

12544

""

صفحه نصب زير پكيج

12452

""

كلكتور x1/2")5b4/11(

12545

""

كلكتور مدولار x1/2(2b"1 (

12422

""

كلكتور x1/2")6b4/11(

12546

""

كلكتور مدولار x1/2(3b"1 (

12423

""

كلكتور x1/2")7b4/11(

12547

""

كلكتور مدولار x1/2(4b"1 (

12424

""

كلكتور x1/2")8b4/11(

12548

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(2B1(

12432

""

كلكتور x1/2")9b4/11(

12549

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(3B1(

12433

""

كلكتور x1/2")10b4/11(

12550

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(4B1(

12434

""

كلكتور x1/2")11b4/11(

12551

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(5B1(

12435

""

كلكتور x1/2")12b4/11(

12552

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(6B1(

12436

""

كلكتور x3/4")3b4/11(

12553

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(7B1(

12437

""

كلكتور x3/4")4b4/11(

12554

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(8B1(

12438

""

كلكتور x3/4")5b4/11(

12555

""

كلكتور x1/2")2b4/3(

12512

""

كلكتور x3/4")6b4/11(

12556

""

كلكتور x1/2")3b4/3(

12513

""

كلكتور x1/2")4b2/11(

12564

""

كلكتور x1/2")4b4/3(

12514

""

كلكتور x1/2")5b2/11(

12565

""

كلكتور x1/2")5b4/3(

12515

""

كلكتور x1/2")6b2/11(

12566

""

كلكتور x1/2")2b1(

12522

""

كلكتور x1/2")7b2/11(

12567

""

كلكتور x1/2")3b1(

12523

""

كلكتور x1/2")8b2/11(

12568

""

كلكتور x1/2")4b1(

12524

""

كلكتور x1/2")9b2/11(

12569

""

كلكتور x1/2")5b1(

12525

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

نيو كلكتور b2همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13222

تماس بگیرید

كلكتور x3/4")3b2/11(

12573

""

نيو كلكتور b3همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13223

""

كلكتور x3/4")4b2/11(

12574

""

نيو كلكتور b4همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13224

""

كلكتور x3/4")5b2/11(

12575

""

نيو كلكتور b5همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13225

""

كلكتور x3/4")6b2/11(

12576

""

نيو كلكتور b6همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13226

""

كلكتور x3/4")7b2/11(

12577

""

نيو كلكتور b7همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13227

""

كلكتور x3/4")8b2/11(

12578

""

نيو كلكتور b8همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13228

""

كلكتور x3/4")9b2/11(

12579

""

جعبه كلكتور 45x45

15010

""

درپوش فلزى كلكتور" 4/3

12591

""

جعبه كلكتور 45x65

15012

""

درپوش فلزى كلكتور" 1

12592

""

جعبه كلكتور 45x95

15014

""

درپوش توپيچ 1" مخصوص كلكتور مدولار

12593

""

جعبه كلكتور 85*45

15016

""

درپوش فلزى روپيچ " 4/1 1

12594

""

جعبه كلكتور 75*45

15022

""

درپوش فلزى روپيچ " 2/1 1

12595

""

جعبه كلكتور 125*45

15023

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری 1"

12600

""

پايه كلكتور

15050

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری  "1 4/1

12602

""

بست كلكتور "4/3  طرح B

15111

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "4/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12603

""

بست كلكتور 1" طرح B

15113

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1

12604

""

بست كلكتور "4/1  1  طرح B

15115

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12605

""

بست كلكتور "2/1  1  طرح B

15128

""

پيچ هواگيری دستی

12610

""

بوشن پرسى16x16

20110

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ پرسی

12723

""

بوشن پرسى20x20

20112

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ پرسی

12724

""

بوشن پرسى25x25

20114

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ پرسی

12725

""

بوشن پرسى32x32

20116

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ پرسی

12726

""

بوشن پرسى40x40

20118

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ پرسی

12727

""

بوشن پرسى50x50

20120

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ پرسی

12728

""

بوشن پرسى63x63

20122

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ كوپلی

12823

""

بوشن تبديل پرسى16x20

20210

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ كوپلی

12824

""

بوشن تبديل پرسى16x25

20212

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ كوپلی

12825

""

بوشن تبديل پرسى20x25

20214

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ كوپلی

12826

""

بوشن تبديل پرسى20x32

20216

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ كوپلی

12827

""

بوشن تبديل پرسى25x32

20218

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ كوپلی

12828

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

سه راهى تبديل پرسى32x16x32

20758

""

بوشن تبديل پرسى25x40

20222

""

سه راهى تبديل پرسى32x20x32

20760

""

بوشن تبديل پرسى32x40

20224

""

سه راهى تبديل پرسى25x25x32

20762

""

بوشن تبديل پرسى32x50

20226

""

سه راهى تبديل پرسى32x25x32

20764

""

بوشن تبديل پرسى40x50

20228

""

سه راهى تبديل پرسى40x20x40

20770

""

بوشن تبديل پرسى40x63

20232

""

سه راهى تبديل پرسى40x25x40

20773

""

بوشن تبديل پرسى50x63

20234

""

سه راهى تبديل پرسى32x32x40

20776

""

زانو ٩٠ پرسى16x16

20510

""

سه راهى تبديل پرسى40x32x40

20779

""

زانو ٩٠ پرسى20x20

20512

""

سه راهى تبديل پرسى50x25x50

20782

""

زانو ٩٠ پرسى25x25

20514

""

سه راهى تبديل پرسى50x32x50

20784

""

زانو ٩٠ پرسى32x32

20516

""

سه راهى تبديل پرسى50x40x50

20786

""

زانو ٩٠ پرسى40x40

20518

""

سه راهى تبديل پرسى63x25x63

20790

""

زانو ٩٠ پرسى50x50

20520

""

سه راهى تبديل پرسى63x32x63

20792

""

زانو ٩٠ پرسى63x63

20522

""

سه راهى تبديل پرسى63x40x63

20794

""

سه راهى پرسى16x16x16

20710

""

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى"2/1x16

20910

""

سه راهى پرسى20x20x20

20712

""

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*16

20911

""

سه راهى پرسى25x25x25

20714

""

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى "2/1x20

20914

""

سه راهى پرسى32x32x32

20716

""

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*20

20915

""

سه راهى پرسى40x40x40

20718

""

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x16

21010

""

سه راهى پرسى50x50x50

20720

""

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x20

21014

""

سه راهى پرسى63x63x63

20722

""

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21110

""

سه راهى تبديل پرسى16x20x16

20740

""

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21114

""

سه راهى تبديل پرسى16x16x20

20742

""

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21310

""

سه راهى تبديل پرسى20x16x20

20744

""

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21314

""

سه راهى تبديل پرسى16x20x20

20746

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسی16x1/2"x16

21510

""

سه راهى تبديل پرسى16x16x25

20748

""

سه راهی 90 ديواری پرسی 16x1/2"x16 طرح B

21511

""

سه راهى تبديل پرسى20x16x25

20749

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x16

21512

""

سه راهى تبديل پرسى25x16x25

20750

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x20

21514

""

سه راهى تبديل پرسى20x20x25

20752

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى16x1/2"x20

21516

""

سه راهى تبديل پرسى25x20x25

20754

""

زانويى ديوارى پرسى "2/1x16

21610

""

سه راهی تبديل پرسی 25x16x32

20757

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1401   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بوشن توپيچ پرسى "1x32

30422

تماس بگیرید

زانويى ديوارى پرسى "2/1x20

21614

""

بوشن توپيچ پرسى "4/1 1x32 

30424

""

زانويى ديوارى پرسى "4/3x25

21618

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x40

30428

""

زانويى ديوارى پرسى "1*32

21622

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x50 

30432

""

سه راهى ديوارى پرسى16x1/2"x16

21710

""

بوشن توپيچ پرسى "2x63

30436

""

سه راهى ديوارى پرسى20x1/2"x20

21714

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى2/1x16

30510

""

سه راهی ديواری موازی پرسی 16x1/2x16

21810

""

زانويى٩٠  روپيچ پرسى "4/3x20

30514

""

سه راهی ديواری موازی پرسی 20x1/2x20

21814

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "4/3x25 

30518

""

درپوش پرسى16 mm

21910

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "1x25

30520

""

درپوش پرسى20 mm

21912

""

زانويى٩٠ روپيچ  پرسى "1x32

30522

""

درپوش پرسى25 mm

21914

""

زانويى چپقى پرسى "2/1x16

30610

""

درپوش پرسى32 mm

21916

""

زانويى چپقى پرسى "2/1x20 

30612

""

درپوش پرسى40 mm

21918

""

زانويى چپقى پرسى "4/3x20

30614

""

درپوش پرسى50 mm

21920

""

زانويى چپقى پرسى "4/3x25

30618

""

درپوش پرسى63 mm

21922

""

زانويى چپقى پرسى "1x25

30620

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1x16

30210

""

زانويى چپقى پرسى "1x32

30622

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1x20

30212

""

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x40

30626

""

بوشن روپيچ پرسى "4/3x20 

30214

""

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x50

30630

""

بوشن روپيچ پرسی "2/1x25

30216

""

سه راهى توپيچ پرسى 16x1/2"x16

30760

""

بوشن روپيچ پرسى "4/3x25

30218

""

سه راهى توپيچ پرسى20x1/2"x20

30762

""

بوشن روپيچ پرسى "1x25

30220

""

سه راهى توپيچ پرسى25x1/2"x25

30766

""

بوشن روپيچ پرسى "1x32

30222

""

سه راهى توپيچ پرسى25x3/4"x25

30768

""

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x32 

30224

""

سه راهى توپيچ پرسى32x3/4"x32

30772

""

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x40

30228

""

سه راهى توپيچ پرسى40x3/4"x40

30776

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1 1x50

30232

""

سه راهى توپيچ پرسى50x1"x50

30780

""

بوشن روپيچ پرسى "2x63 

30236

""

مهره ماسوره پرسى "2/1x16

30810

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1x16

30410

""

مهره ماسوره پرسى "2/1x20

30816

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1x20

30412

""

مهره ماسوره پرسى "4/3x25

30820

""

بوشن توپيچ پرسى "4/3x20

30414

""

مهره ماسوره پرسى "1x32

30824

""

بوشن توپيچ پرسى "4/3x25

30418

""

مهره ماسوره پرسى "4/1 1x40

30828

""

بوشن توپيچ پرسى "1x25

30420

خرید لوله و اتصالات پنج لایه

 تاریخ (1401)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

تماس بگیرید

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3

10450

تماس بگیرید

)PEX - AL - PEX(mm 16     لوله

91216

""

تبديل توپيچ "1x روپيچ "4/1  1

10452

""

)PEX - AL - PEX(mm 20     لوله

91620

""

تبديل توپيچ"4/3 روپيچ "4/1  1

10454

""

)PEX - AL - PEX(mm 25     لوله

92025

""

تبديل روپيچ 1 2/1 توپيچ 1

10460

""

)PEX - AL - PEX(mm 32     لوله

92632

""

تبديل روپيچ 2/1  1 توپيچ 4/1  1

10462

""

)PEX - AL - PEX(mm 40     لوله

93240

""

زانويى ٩٠ درجه" 2/1

10510

""

)PEX - AL - PEX(mm 50     لوله

94150

""

زانويى ٩٠ درجه" 4/3

10512

""

)PEX - AL - PEX(mm 63     لوله

95163

""

چپقى" 2/1

10610

""

مغزى" 2/1

10110

""

چپقى" 4/3

10612

""

مغزى" 4/3

10112

""

چپقى" 1

10614

""

مغزى" 1

10114

""

چپقی مخصوص هواگيری "2/1 * "1

10616

""

مغزى "4/1  1

10116

""

مهره ماسوره "2/1x16

10810

""

مغزى "2/1  1

10118

""

مهره ماسوره "4/3x16

10812

""

مغزی  بلند  2/1با طول  mm50

10150

""

مهره ماسوره "2/1x20

10813

""

تبديل روپيچ"4/3x2/1

10210

""

مهره ماسوره "4/3x20

10814

""

تبديل روپيچ"4/3x1

10212

""

مهره ماسوره "4/3x25

10816

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1

10310

""

مهره ماسوره "1x25

10818

""

مغزى روپيچ توپيچ" 4/3

10312

""

حلقه و ماسوره "2/1 x16

10850

""

مغزى روپيچ توپيچ" 1

10314

""

بست لوله16 mm

12110

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm10

10318

""

بست لوله20 mm

12112

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm15

10320

""

بست لوله25 mm

12114

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm25

10322

""

بست لوله32 mm

12116

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm30

10324

""

بست زوج لوله16 mm

12150

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm40

10326

""

بست زوج لوله20 mm

12152

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm50

10330

""

بست زوج لوله25 mm

12154

""

تبديل روپيچ"2/1x توپيچ" 4/3

10406

""

بست خاردار لوله 16 mm

12160

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1)طرح B(

10407

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی " 2/1

12210

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1

10408

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی )طرح جديد(  " 2/1

12211

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 1

10410

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 2/1

12212

""

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 2/1

10448

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز  )طرح جديد(  " 2/1

12213

""

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3)طرح B(

10449

 

جهت استعلام قیمت لوله و اتصالات می توانید با گروه ایلیاشیل تماس حاصل نمایید.

 

 

خانه
محصولات
تلگرام
تماس با ما