021-66153009تلفن ایلیاشیل     info@iliyashil.com ایمیل شرکت ایلیاشیل   

لیست قیمت آنلاین لوله و اتصالات

لوله فاضلاب ساختمان چسبي بر اساس استاندارد 1329-1EN  اروپا  و 1-9119 INSO ايران

موارد مصرف

سفتي حلقوي

 قیمت

   ضخامت   *   سايز (mm)

B

-------

120,000

50 × 3

B

-------

175,700

63 × 3

BD

SN 4

208,100

75 × 3

BD

SN 4

250,300

90 × 3

BD

SN 4

335,000

110 × 3/2

BD

SN 4

373,900

125 × 3/2

B

-------

439,000

160 × 3/2

BD

SN 4

634,100

160 × 4

B

------

715,400

200 × 4 

B

-------

991,800

250 × 4/9

B

-------

1,723,200

315 × 6/2

U

SN  8

393,600

110 × 4/2

U

SN  8

517,200

110 × 5/3

 

لوله برق ، ناوداني و تحت فشار چسبي بر اساس استاندارد 12200EN  اروپا و 1-24121 IRISI  ايران

 قیمت

سايز (mm)

26,000

20 × 1/5

32,500

25 × 1/5

43,900

32 × 1/5

53,600

40 × 1/5

68,300

50 × 1/8

100,800

63 × 1/8

149,600

90 ×  1/8

208,200

110 × 2/2

263,400

125 × 2/5

 

 

سايز (mm)

 

20 × 1/9

 

25 × 1/9

 

32 × 2/4

 

32 × 3

 

40 × 2/4

101,500

40 × 3

 

50 ×  2/4

 

 

 

اتصالات فاضلاب چسبي بر اساس استاندارد 1329-1EN  اروپا  و 1-9119 INSO ايران

 قیمت

تعداد در

كارتن

ضخامت

سايز

اتصالات

 

 قیمت

تعداد در

كارتن

ضخامت

سايز

اتصالات

19,600

57

3/2

90-63

سه راه تبديل 90

5,200

250

3

50

زانو 45 درجه سايلنت

22,200

33

3/2

110-63

8,300

204

3

63

39,800

33

3/2

110-90

درجه سايلنت

13,300

80

3

90

19,800

80

3/2

63

سه راه خم 5/87

19,900

48

3/2

110

42,100

18

3/2

110

25,300

33

3/2

125

55,600

16

3/2

110

سه راه بازديد

51,700

12

3/2

160

12,400

90

3

63

سيـــــفون پايه

دار ســــايلنت

8,600

140

3

63

زانو 45 درجه دو سر

30,600

35

3

90

25,000

36

3/2

110

49,300

20

3/2

110-

6,100

200

3

50

زانو 90 درجه سايلنت

51,700

18

3/2

125-

8,900

140

3

63

10,300

175

3

90-63

تبـــديـل

ســايلنت

18,000

60

3

90

14,400

95

3/2

110-63

23,300

32

3/2

110

14,900

92

3/2

110-90

30,500

22

3/2

125

19,600

48

3/2

125-

64,200

8

3/2

160

6,000

185

3

63

كوپلينگ

30,600

21

3/2

110

زانو خم

9,000

85

3

90

16,300

70

3

63

سه راه 45

درجه سايلنت

12,800

56

3/2

110

29,400

30

3

90

15,600

36

3/2

125

43,600

16

3/2

110

33,000

36

3/2

90-

كلاهك پشت بام

58,800

11

3/2

125

4,100

500

3

63

گپ لوله ( ماده )

11,900

84

3

63

 

---

--

3

90

22,600

40

3

90

سه راه 90

درجه سايلنت

9,700

140

3/2

110

30,600

27

3/2

110

4,600

370

3

63

 

48,100

14

3/2

125

 

8,400

180

3

90

درپوش ( نر )

20,800

45

3

90-63

سه راه

تبديل 45

11,900

95

3/2

110

27,100

30

3/2

110-63

15,600

80

3/2

125

35,500

22

3/2

110-90

26,200

110

3

90

رابط دريچه بازديد

49,300

12

3/2

125-110

درجه سايلنت

29,400

75

3/2

110

69,100

7

3/2

160-110

34,600

66

3/2

125

20,400

65

3

63

سه راه 45

6,100

440

3

63

رابط نر و ماده

51,800

14

3/2

110

درجه سه سر

15,500

90

3/2

110

44,500

17

3/2

125

 رابط سيفون به

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت  فاضلابی  نیوفلکس

از تاریخ (1399/04/29)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

339,000

لوله پوشفيت 125-250 گروه BD

10710

62,000

لوله پوشفيت 50-150 گروه BD

10200

543,000

لوله پوشفيت 125-500 گروه BD

10720

89,000

لوله پوشفيت 50-250 گروه BD

10210

1,015,000

لوله پوشفيت 125-1000 گروه BD

10740

109,000

لوله پوشفيت 50-500 گروه BD

10220

1,740,000

لوله پوشفيت 125-2000 گروه BD

10760

202,000

لوله پوشفيت 50-1000 گروه BD

10240

2,466,000

لوله پوشفيت 125-3000 گروه BD

10780

355,000

لوله پوشفيت 50-2000 گروه BD

10260

532,000

لوله پوشفيت 160-250 گروه BD

10810

506,000

لوله پوشفيت 50-3000 گروه BD

10280

851,000

لوله پوشفيت 160-500 گروه BD

10820

78,000

لوله پوشفيت 63-150 گروه BD

10300

1,553,000

لوله پوشفيت 160-1000 گروه BD

10840

100,000

لوله پوشفيت 63-250 گروه BD

10310

2,675,000

لوله پوشفيت 160-2000 گروه BD

10860

156,000

لوله پوشفيت 63-500 گروه BD

10320

3,797,000

لوله پوشفيت 160-3000 گروه BD

10880

290,000

لوله پوشفيت 63-1000 گروه BD

10340

125,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-500 گروه BD

12220

503,000

لوله پوشفيت 63-2000 گروه BD

10360

219,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-1000 گروه BD

12240

715,000

لوله پوشفيت 63-3000 گروه BD

10380

372,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-2000 گروه BD

12260

99,000

لوله پوشفيت 75-150 گروه BD

10400

523,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-3000 گروه BD

12280

122,000

لوله پوشفيت 75-250 گروه BD

10410

179,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-500 گروه BD

12320

197,000

لوله پوشفيت 75-500 گروه BD

10420

313,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-1000 گروه BD

12340

374,000

لوله پوشفيت 75-1000 گروه BD

10440

526,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-2000 گروه BD

12360

650,000

لوله پوشفيت 75-2000 گروه BD

10460

738,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-3000 گروه BD

12380

926,000

لوله پوشفيت 75-3000 گروه BD

10480

221,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-500 گروه BD

12420

133,000

لوله پوشفيت 90-150 گروه BD

10500

397,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-1000 گروه BD

12440

171,000

لوله پوشفيت 90-250 گروه BD

10510

673,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-2000 گروه BD

12460

273,000

لوله پوشفيت 90-500 گروه BD

10520

950,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-3000 گروه BD

12480

506,000

لوله پوشفيت 90-1000 گروه BD

10540

301,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-500 گروه BD

12520

881,000

لوله پوشفيت 90-2000 گروه BD

10560

534,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-1000 گروه BD

12540

1,263,000

لوله پوشفيت 90-3000 گروه BD

10580

910,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-2000 گروه BD

12560

189,000

لوله پوشفيت 110-150 گروه BD

10600

1,291,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-3000 گروه BD

12580

248,000

لوله پوشفيت 110-250 گروه BD

10610

438,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-500 گروه BD

12620

398,000

لوله پوشفيت 110-500 گروه BD

10620

776,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-1000 گروه BD

12640

736,000

لوله پوشفيت 110-1000 گروه BD

10640

1,320,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-2000 گروه BD

12660

1,280,000

لوله پوشفيت 110-2000 گروه BD

10660

1,873,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-3000 گروه BD

12680

1,833,000

لوله پوشفيت 110-3000 گروه BD

10680

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

94,000

زانو ٨٧ درجه 63

30387

593,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-500 گروه BD

12720

105,000

زانو ٤٥ درجه 75

30445

1,064,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-1000 گروه BD

12740

112,000

زانو ٨٧ درجه 75

30487

1,790,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-2000 گروه BD

12760

125,000

زانو ٤٥ درجه 90

30545

2,516,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-3000 گروه BD

12780

144,000

زانو ٨٧ درجه 90

30587

928,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-500 گروه BD

12820

230,000

زانو ٤٥ درجه 110

30645

1,631,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-1000 گروه BD

12840

265,000

زانو ٨٧ درجه 110

30687

2,753,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-2000 گروه BD

12860

267,000

زانو ٤٥ درجه 125

30745

3,874,000

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-3000 گروه BD

12880

322,000

زانو ٨٧ درجه 125

30787

85,000

بوشن 50

20200

520,000

زانو ٤٥ درجه 160

30845

95,000

بوشن 63

20300

628,000

زانو ٨٧ درجه 160

30887

106,000

بوشن 75

20400

126,000

زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63

33345

141,000

بوشن 90

20500

129,000

زانو 87 درجه ونت دار50-63-63

33387

209,000

بوشن 110

20600

272,000

زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110

33645

280,000

بوشن 125

20700

281,000

زانو 87 درجه ونت دار50-110-110

33687

439,000

بوشن 160

20800

38,000

زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ...

35220

80,000

تبديل خارج از مركز 63-50

26320

71,000

لاستيك50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و

36200

90,000

تبديل خارج از مركز 75-50

26420

53,000

لاستيك50-40 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و

36210

91,000

تبديل خارج از مركز 75-63

26430

53,000

لاستيك  50-50ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...

36220

93,000

تبديل خارج از مركز 90-50

26520

106,000

سه راه ٨٧ درجه 50-50

40220

99,000

تبديل خارج از مركز 63-90

26530

118,000

سه راه ٨٧ درجه 50-63

40320

142,000

تبديل خارج از مركز 110-50

26620

132,000

سه راه ٨٧ درجه 63-63

40330

145,000

تبديل خارج از مركز 63-110

26630

127,000

سه راه ٨٧ درجه 75-50

40420

151,000

تبديل خارج از مركز 110-75

26640

136,000

سه راه ٨٧ درجه 75-63

40430

156,000

تبديل خارج از مركز 110-90

26650

151,000

سه راه ٨٧ درجه 75-75

40440

200,000

تبديل خارج از مركز 125-110

26760

139,000

سه راه ٨٧ درجه 90-50

40520

284,000

تبديل خارج از مركز 160-110

26860

180,000

سه راه ٨٧ درجه 90-63

40530

334,000

تبديل خارج از مركز 160-125

26870

188,000

سه راه ٨٧ درجه 90-75

40540

60,000

زانو ٤٥ درجه 50

30245

198,000

سه راه ٨٧ درجه 90-90

40550

63,000

زانو ٨٧ درجه 50

30287

248,000

سه راه ٨٧ درجه 110-50

40620

80,000

زانو 45 درجه 63

30345

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

21,000

درپوش 63

60300

249,000

سه راه ٨٧ درجه 110-63

40630

31,000

درپوش 75

60400

307,000

سه راه ٨٧ درجه 110-75

40640

41,000

درپوش 90

60500

306,000

سه راه ٨٧ درجه 110-90

40650

66,000

درپوش 110

60600

368,000

سه راه ٨٧ درجه 110-110

40660

82,000

درپوش 125

60700

477,000

سه راه ٨٧ درجه 125-110

40760

151,000

درپوش 160

60800

486,000

سه راه ٨٧ درجه 125-125

40770

180,000

دريچه بازديد 75

65400

636,000

سه راه ٨٧ درجه 160-110

40860

264,000

 دريچه بازديد  90

65500

694,000

سه راه ٨٧ درجه 160-125

40870

351,000

دريچه بازديد 110

65600

811,000

سه راه ٨٧ درجه 160-160

40880

431,000

دريچه بازديد 125

65700

103,000

سه راه ٤٥ درجه 50-50

42220

632,000

دريچه بازديد 160

65800

121,000

سه راه ٤٥ درجه 63-50

42320

175,000

دريچه بازديد انتهايى 75

66400

136,000

سه راه ٤٥ درجه 63-63

42330

298,000

دريچه بازديد انتهايى 110

66600

142,000

سه راه ٤٥ درجه 75-50

42420

398,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(60 cm

78000

217,000

سه راه ٤٥ درجه 75-75

42440

281,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(20 cm

78020

192,000

سه راه ٤٥ درجه 90-50

42520

433,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(75 cm

78040

211,000

سه راه ٤٥ درجه 63-90

42530

478,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(90 cm

78060

220,000

سه راه ٤٥ درجه 90-75

42540

319,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(60 cm

78200

232,000

سه راه ٤٥ درجه 90-90

42550

229,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(20 cm

78220

295,000

سه راه ٤٥ درجه 110-50

42620

348,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(75 cm

78240

298,000

سه راه ٤٥ درجه 110-63

42630

383,000

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(90 cm

78260

342,000

سه راه ٤٥ درجه 110-75

42640

400,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78300

353,000

سه راه ٤٥ درجه 110-90

42650

417,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78301

445,000

سه راه ٤٥ درجه 110-110

42660

279,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78320

475,000

سه راه ٤٥ درجه 125-110

42760

331,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78321

542,000

سه راه ٤٥ درجه 125-125

42770

445,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78340

758,000

سه راه ٤٥ درجه 160-110

42860

460,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78341

844,000

سه راه ٤٥ درجه 160-125

42870

478,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78360

993,000

سه راه ٤٥ درجه 160-160

42880

491,000

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78361

602,000

انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110

51666

454,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78400

18,000

درپوش 50

60200

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

195,000

بست آويز لوله 125 طرح جديد

85700

492,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78401

95,800

بست رايزر لوله 50 طرح جديد

86200

340,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78420

106,500

بست رايزر لوله 63 طرح جديد

86300

403,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78421

113,700

بست رايزر لوله 75 طرح جديد

86400

487,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78440

128,500

بست رايزر لوله 90 طرح جديد

86500

526,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78441

155,600

بست رايزر لوله 110 طرح جديد

86600

532,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78460

175,500

بست رايزر لوله 125 طرح جديد

86700

563,000

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78461

 

 

 

613,000

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78500

 

 

 

450,000

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78520

 

 

 

661,000

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78540

 

 

 

723,000

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78560

 

 

 

1,211,000

سيفون 110 يك تكه  با درپوش) بالوله(60 cm

78600

 

 

 

999,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE60

78601

 

 

 

876,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78620

 

 

 

843,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE20

78621

 

 

 

1,302,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78640

 

 

 

1,080,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE75

78641

 

 

 

1,421,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78660

 

 

 

1,141,000

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE90

78661

 

 

 

936,000

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 25 cm

79600

 

 

 

1,018,000

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 35 cm

79620

 

 

 

1,186,000

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 60 cm

79660

 

 

 

630,000

عصايى پشت بام 63

79730

 

 

 

896,000

عصايى پشت بام 90

79750

 

 

 

1,091,000

عصايی پشت بام 110) بالوله(200 cm

79760

 

 

 

115,600

بست آويز لوله 50 طرح جديد

85200

 

 

 

131,600

بست آويز لوله 63 طرح جديد

85300

 

 

 

139,800

بست آويز لوله 75 طرح جديد

85400

 

 

 

156,300

بست آويز لوله 90 طرح جديد

85500

 

 

 

176,900

بست آويز لوله 110 طرح جديد

85600

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه

از تاریخ (1399/05/02)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

274,560

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3

10450

83,900

)PEX - AL - PEX(mm 16     لوله

91216

234,210

تبديل توپيچ "1x روپيچ "4/1  1

10452

143,800

)PEX - AL - PEX(mm 20     لوله

91620

282,590

تبديل توپيچ"4/3 روپيچ "4/1  1

10454

265,700

)PEX - AL - PEX(mm 25     لوله

92025

365,510

تبديل روپيچ 1 2/1 توپيچ 1

10460

383,700

)PEX - AL - PEX(mm 32     لوله

92632

418,420

تبديل روپيچ 2/1  1 توپيچ 4/1  1

10462

771,000

)PEX - AL - PEX(mm 40     لوله

93240

282,050

زانويى ٩٠ درجه" 2/1

10510

1,002,000

)PEX - AL - PEX(mm 50     لوله

94150

418,200

زانويى ٩٠ درجه" 4/3

10512

1,261,000

)PEX - AL - PEX(mm 63     لوله

95163

255,080

چپقى" 2/1

10610

126,760

مغزى" 2/1

10110

445,170

چپقى" 4/3

10612

209,770

مغزى" 4/3

10112

587,400

چپقى" 1

10614

331,650

مغزى" 1

10114

386,580

چپقی مخصوص هواگيری "2/1 * "1

10616

315,840

مغزى "4/1  1

10116

198,740

مهره ماسوره "2/1x16

10810

408,720

مغزى "2/1  1

10118

273,500

مهره ماسوره "4/3x16

10812

196,280

مغزی  بلند  2/1با طول  mm50

10150

283,180

مهره ماسوره "2/1x20

10813

149,180

تبديل روپيچ"4/3x2/1

10210

226,660

مهره ماسوره "4/3x20

10814

288,460

تبديل روپيچ"4/3x1

10212

454,270

مهره ماسوره "4/3x25

10816

141,980

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1

10310

525,820

مهره ماسوره "1x25

10818

190,570

مغزى روپيچ توپيچ" 4/3

10312

68,660

حلقه و ماسوره "2/1 x16

10850

363,290

مغزى روپيچ توپيچ" 1

10314

2,910

بست لوله16 mm

12110

67,910

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm10

10318

3,240

بست لوله20 mm

12112

89,940

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm15

10320

3,770

بست لوله25 mm

12114

121,130

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm25

10322

6,710

بست لوله32 mm

12116

132,160

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm30

10324

5,230

بست زوج لوله16 mm

12150

158,580

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm40

10326

5,400

بست زوج لوله20 mm

12152

214,730

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm50

10330

6,110

بست زوج لوله25 mm

12154

226,440

تبديل روپيچ"2/1x توپيچ" 4/3

10406

1,110

بست خاردار لوله 16 mm

12160

94,680

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1)طرح B(

10407

9,570

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی " 2/1

12210

135,980

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1

10408

7,210

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی )طرح جديد(  " 2/1

12211

283,460

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 1

10410

9,570

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 2/1

12212

148,430

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 2/1

10448

7,210

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز  )طرح جديد(  " 2/1

12213

137,620

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3)طرح B(

10449

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

2,580,620

كلكتور x1/2")6b1(

12526

18,340

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 4/3

12214

3,009,400

كلكتور x1/2")7b1(

12527

18,340

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 4/3

12216

3,438,540

كلكتور x1/2")8b1(

12528

29,830

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 1

12218

3,783,140

كلكتور x1/2")9b1(

12529

29,830

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 1

12220

4,392,740

كلكتور x1/2")10b1(

12530

3,950

درپوش پلاستيكى" 2/1

12250

4,575,750

كلكتور x1/2")11b1(

12531

7,820

درپوش رزوه دار پايه كوتاه اورينگ دار" 2/1

12270

4,991,300

كلكتور x1/2")12b1(

12532

18,420

صفحه نصب تك    63  mm

12310

2,301,890

كلكتور x3/4")3b1(

12533

38,730

صفحه نصب زوج   153mm

12410

2,932,520

كلكتور x3/4")4b1(

12534

53,760

صفحه نصب زوج  280 mm

12411

3,928,620

كلكتور x3/4")5b1(

12535

111,840

صفحه نصب رادياتورى500 mm

12412

4,003,120

كلكتور x3/4")6b1(

12536

56,230

صفحه نصب زوج زير ظرفشوئی 280mm

12451

2,494,780

كلكتور x1/2")4b4/11(

12544

95,220

صفحه نصب زير پكيج

12452

3,117,090

كلكتور x1/2")5b4/11(

12545

674,860

كلكتور مدولار x1/2(2b"1 (

12422

3,657,340

كلكتور x1/2")6b4/11(

12546

978,510

كلكتور مدولار x1/2(3b"1 (

12423

4,265,910

كلكتور x1/2")7b4/11(

12547

1,305,010

كلكتور مدولار x1/2(4b"1 (

12424

4,983,650

كلكتور x1/2")8b4/11(

12548

1,452,720

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(2B1(

12432

5,483,570

كلكتور x1/2")9b4/11(

12549

2,179,060

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(3B1(

12433

6,094,100

كلكتور x1/2")10b4/11(

12550

2,905,410

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(4B1(

12434

6,704,640

كلكتور x1/2")11b4/11(

12551

3,631,770

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(5B1(

12435

7,476,880

كلكتور x1/2")12b4/11(

12552

4,358,100

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(6B1(

12436

2,953,520

كلكتور x3/4")3b4/11(

12553

5,084,440

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(7B1(

12437

3,855,340

كلكتور x3/4")4b4/11(

12554

5,810,800

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(8B1(

12438

4,759,380

كلكتور x3/4")5b4/11(

12555

747,470

كلكتور x1/2")2b4/3(

12512

5,672,970

كلكتور x3/4")6b4/11(

12556

1,121,190

كلكتور x1/2")3b4/3(

12513

5,210,380

كلكتور x1/2")4b2/11(

12564

1,461,700

كلكتور x1/2")4b4/3(

12514

6,919,230

كلكتور x1/2")5b2/11(

12565

1,827,130

كلكتور x1/2")5b4/3(

12515

8,302,190

كلكتور x1/2")6b2/11(

12566

888,080

كلكتور x1/2")2b1(

12522

9,684,590

كلكتور x1/2")7b2/11(

12567

1,296,810

كلكتور x1/2")3b1(

12523

11,067,630

كلكتور x1/2")8b2/11(

12568

1,736,110

كلكتور x1/2")4b1(

12524

12,449,850

كلكتور x1/2")9b2/11(

12569

2,150,880

كلكتور x1/2")5b1(

12525

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

1,448,940

نيو كلكتور b2همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13222

3,953,800

كلكتور x3/4")3b2/11(

12573

2,169,430

نيو كلكتور b3همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13223

5,671,530

كلكتور x3/4")4b2/11(

12574

2,893,500

نيو كلكتور b4همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13224

7,087,810

كلكتور x3/4")5b2/11(

12575

3,615,880

نيو كلكتور b5همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13225

8,304,220

كلكتور x3/4")6b2/11(

12576

4,331,690

نيو كلكتور b6همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13226

9,687,320

كلكتور x3/4")7b2/11(

12577

5,063,500

نيو كلكتور b7همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13227

11,070,330

كلكتور x3/4")8b2/11(

12578

5,785,130

نيو كلكتور b8همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13228

12,452,650

كلكتور x3/4")9b2/11(

12579

3,770,000

جعبه كلكتور 45x45

15010

235,300

درپوش فلزى كلكتور" 4/3

12591

4,790,000

جعبه كلكتور 45x65

15012

232,770

درپوش فلزى كلكتور" 1

12592

7,320,000

جعبه كلكتور 45x95

15014

222,690

درپوش توپيچ 1" مخصوص كلكتور مدولار

12593

6,300,000

جعبه كلكتور 85*45

15016

383,440

درپوش فلزى روپيچ " 4/1 1

12594

5,690,000

جعبه كلكتور 75*45

15022

418,370

درپوش فلزى روپيچ " 2/1 1

12595

9,330,000

جعبه كلكتور 125*45

15023

237,590

درپوش فلزی مخصوص هواگيری 1"

12600

121,020

پايه كلكتور

15050

408,920

درپوش فلزی مخصوص هواگيری  "1 4/1

12602

6,970

بست كلكتور "4/3  طرح B

15111

339,110

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "4/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12603

7,980

بست كلكتور 1" طرح B

15113

429,280

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1

12604

9,680

بست كلكتور "4/1  1  طرح B

15115

389,820

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12605

9,870

بست كلكتور "2/1  1  طرح B

15128

56,090

پيچ هواگيری دستی

12610

217,420

بوشن پرسى16x16

20110

13,476,160

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ پرسی

12723

293,520

بوشن پرسى20x20

20112

17,785,720

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ پرسی

12724

439,840

بوشن پرسى25x25

20114

21,779,210

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ پرسی

12725

615,640

بوشن پرسى32x32

20116

26,033,550

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ پرسی

12726

2,332,090

بوشن پرسى40x40

20118

30,735,570

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ پرسی

12727

3,838,920

بوشن پرسى50x50

20120

34,952,580

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ پرسی

12728

6,052,870

بوشن پرسى63x63

20122

12,557,130

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ كوپلی

12823

257,130

بوشن تبديل پرسى16x20

20210

16,658,900

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ كوپلی

12824

364,520

بوشن تبديل پرسى16x25

20212

20,723,060

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ كوپلی

12825

411,910

بوشن تبديل پرسى20x25

20214

24,744,420

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ كوپلی

12826

422,990

بوشن تبديل پرسى20x32

20216

28,327,040

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ كوپلی

12827

517,060

بوشن تبديل پرسى25x32

20218

33,018,420

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ كوپلی

12828

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

929,530

سه راهى تبديل پرسى32x16x32

20758

2,016,090

بوشن تبديل پرسى25x40

20222

1,020,950

سه راهى تبديل پرسى32x20x32

20760

2,187,140

بوشن تبديل پرسى32x40

20224

945,520

سه راهى تبديل پرسى25x25x32

20762

2,354,880

بوشن تبديل پرسى32x50

20226

1,061,810

سه راهى تبديل پرسى32x25x32

20764

2,607,820

بوشن تبديل پرسى40x50

20228

3,817,510

سه راهى تبديل پرسى40x20x40

20770

5,075,890

بوشن تبديل پرسى40x63

20232

3,926,760

سه راهى تبديل پرسى40x25x40

20773

5,382,480

بوشن تبديل پرسى50x63

20234

3,766,770

سه راهى تبديل پرسى32x32x40

20776

323,030

زانو ٩٠ پرسى16x16

20510

4,405,790

سه راهى تبديل پرسى40x32x40

20779

408,780

زانو ٩٠ پرسى20x20

20512

5,134,100

سه راهى تبديل پرسى50x25x50

20782

601,990

زانو ٩٠ پرسى25x25

20514

5,335,020

سه راهى تبديل پرسى50x32x50

20784

781,970

زانو ٩٠ پرسى32x32

20516

5,803,900

سه راهى تبديل پرسى50x40x50

20786

3,269,520

زانو ٩٠ پرسى40x40

20518

9,135,270

سه راهى تبديل پرسى63x25x63

20790

4,865,020

زانو ٩٠ پرسى50x50

20520

9,531,010

سه راهى تبديل پرسى63x32x63

20792

9,269,220

زانو ٩٠ پرسى63x63

20522

9,803,610

سه راهى تبديل پرسى63x40x63

20794

370,680

سه راهى پرسى16x16x16

20710

453,800

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى"2/1x16

20910

507,600

سه راهى پرسى20x20x20

20712

316,170

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*16

20911

912,750

سه راهى پرسى25x25x25

20714

521,920

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى "2/1x20

20914

1,166,400

سه راهى پرسى32x32x32

20716

423,010

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*20

20915

4,439,540

سه راهى پرسى40x40x40

20718

468,750

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x16

21010

8,143,840

سه راهى پرسى50x50x50

20720

570,010

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x20

21014

12,081,170

سه راهى پرسى63x63x63

20722

578,150

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21110

518,130

سه راهى تبديل پرسى16x20x16

20740

665,910

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21114

411,880

سه راهى تبديل پرسى16x16x20

20742

579,670

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21310

440,300

سه راهى تبديل پرسى20x16x20

20744

738,430

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21314

590,650

سه راهى تبديل پرسى16x20x20

20746

381,640

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسی16x1/2"x16

21510

621,220

سه راهى تبديل پرسى16x16x25

20748

502,560

سه راهی 90 ديواری پرسی 16x1/2"x16 طرح B

21511

663,560

سه راهى تبديل پرسى20x16x25

20749

507,430

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x16

21512

631,470

سه راهى تبديل پرسى25x16x25

20750

543,210

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x20

21514

706,210

سه راهى تبديل پرسى20x20x25

20752

525,310

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى16x1/2"x20

21516

776,320

سه راهى تبديل پرسى25x20x25

20754

268,250

زانويى ديوارى پرسى "2/1x16

21610

821,980

سه راهی تبديل پرسی 25x16x32

20757

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

718,540

بوشن توپيچ پرسى "1x32

30422

367,100

زانويى ديوارى پرسى "2/1x20

21614

1,376,790

بوشن توپيچ پرسى "4/1 1x32 

30424

769,820

زانويى ديوارى پرسى "4/3x25

21618

3,061,790

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x40

30428

864,990

زانويى ديوارى پرسى "1*32

21622

3,790,780

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x50 

30432

591,640

سه راهى ديوارى پرسى16x1/2"x16

21710

6,442,590

بوشن توپيچ پرسى "2x63

30436

754,460

سه راهى ديوارى پرسى20x1/2"x20

21714

290,810

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى2/1x16

30510

835,790

سه راهی ديواری موازی پرسی 16x1/2x16

21810

427,070

زانويى٩٠  روپيچ پرسى "4/3x20

30514

1,033,550

سه راهی ديواری موازی پرسی 20x1/2x20

21814

549,960

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "4/3x25 

30518

143,600

درپوش پرسى16 mm

21910

757,860

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "1x25

30520

207,870

درپوش پرسى20 mm

21912

804,270

زانويى٩٠ روپيچ  پرسى "1x32

30522

217,450

درپوش پرسى25 mm

21914

349,970

زانويى چپقى پرسى "2/1x16

30610

346,040

درپوش پرسى32 mm

21916

402,740

زانويى چپقى پرسى "2/1x20 

30612

947,390

درپوش پرسى40 mm

21918

481,160

زانويى چپقى پرسى "4/3x20

30614

1,183,230

درپوش پرسى50 mm

21920

464,060

زانويى چپقى پرسى "4/3x25

30618

1,455,190

درپوش پرسى63 mm

21922

651,890

زانويى چپقى پرسى "1x25

30620

194,660

بوشن روپيچ پرسى "2/1x16

30210

847,200

زانويى چپقى پرسى "1x32

30622

268,090

بوشن روپيچ پرسى "2/1x20

30212

3,188,310

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x40

30626

361,920

بوشن روپيچ پرسى "4/3x20 

30214

4,901,710

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x50

30630

382,620

بوشن روپيچ پرسی "2/1x25

30216

468,910

سه راهى توپيچ پرسى 16x1/2"x16

30760

438,750

بوشن روپيچ پرسى "4/3x25

30218

581,230

سه راهى توپيچ پرسى20x1/2"x20

30762

606,290

بوشن روپيچ پرسى "1x25

30220

757,070

سه راهى توپيچ پرسى25x1/2"x25

30766

655,300

بوشن روپيچ پرسى "1x32

30222

977,690

سه راهى توپيچ پرسى25x3/4"x25

30768

1,231,280

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x32 

30224

1,139,160

سه راهى توپيچ پرسى32x3/4"x32

30772

3,038,340

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x40

30228

3,517,180

سه راهى توپيچ پرسى40x3/4"x40

30776

3,795,570

بوشن روپيچ پرسى "2/1 1x50

30232

4,728,340

سه راهى توپيچ پرسى50x1"x50

30780

5,987,700

بوشن روپيچ پرسى "2x63 

30236

336,600

مهره ماسوره پرسى "2/1x16

30810

262,840

بوشن توپيچ پرسى "2/1x16

30410

505,490

مهره ماسوره پرسى "2/1x20

30816

286,130

بوشن توپيچ پرسى "2/1x20

30412

780,850

مهره ماسوره پرسى "4/3x25

30820

374,030

بوشن توپيچ پرسى "4/3x20

30414

1,070,430

مهره ماسوره پرسى "1x32

30824

458,720

بوشن توپيچ پرسى "4/3x25

30418

3,320,690

مهره ماسوره پرسى "4/1 1x40

30828

636,790

بوشن توپيچ پرسى "1x25

30420

 

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

13,470

بوشن تبديل سفید20*32 mm

11114

75,950

لوله سفید   20  mm )20 اتمسفر(

10008

14,930

بوشن تبديل سفید25*32 mm

11116

119,370

لوله سفید   25  mm )20 اتمسفر(

10010

23,180

بوشن تبديل سفید20*40 mm

11118

224,390

لوله سفید   32  mm )20 اتمسفر(

10012

24,690

بوشن تبديل سفید25*40 mm

11120

384,150

لوله سفید   40  mm )20 اتمسفر(

10014

30,550

بوشن تبديل سفید32*40 mm

11122

623,150

لوله سفید   50  mm )20 اتمسفر(

10016

36,180

بوشن تبديل سفید20*50 mm

11124

997,830

لوله سفید   63  mm )20 اتمسفر(

10018

36,080

بوشن تبديل سفید25*50 mm

11126

1,441,120

لوله سفید   75 mm )20 اتمسفر(

10020

38,530

بوشن تبديل سفید32*50 mm

11128

2,094,570

لوله سفید   90  mm )20 اتمسفر(

10022

45,640

بوشن تبديل سفید40*50 mm

11130

3,170,520

لوله سفید   110 mm )20 اتمسفر(

10024

56,640

بوشن تبديل سفید25*63 mm

11132

4,187,440

لوله سفید   125  mm )20 اتمسفر(

10026

58,900

بوشن تبديل سفید32*63 mm

11134

384,150

لوله فويلدار 40 mm

10114

75,360

بوشن تبديل سفید40*63 mm

11136

622,150

لوله فويلدار 50 mm

10116

86,440

بوشن تبديل سفید50*63 mm

11138

997,830

لوله فويلدار 63 mm

10118

117,100

بوشن تبديل سفید40*75 mm

11140

39,910

لوله خمدار 20  mm

16108

135,420

بوشن تبديل سفید50*75 mm

11142

61,450

لوله خمدار 25  mm

16110

155,010

بوشن تبديل سفید63*75 mm

11144

100,280

لوله خمدار 32  mm

16112

179,540

بوشن تبديل سفید50 *90 mm

11146

212,160

بالا تنه 20

40848

201,620

بوشن تبديل سفید 63 *90 mm

11148

349,670

بالا تنه 25

40850

241,730

بوشن تبديل سفید75 *90 mm

11150

546,900

بالا تنه 32

40852

288,720

بوشن تبديل سفید63 *110 mm

11152

10,310

بوشن سفید 20 mm

11008

307,440

بوشن تبديل سفید75 *110 mm

11154

13,730

بوشن سفید 25 mm

11010

353,110

بوشن تبديل سفید 90 *110 mm

11156

22,890

بوشن سفید 32 mm

11012

824,030

بوشن تبديل سفید 125*110 mm

11158

42,730

بوشن سفید 40 mm

11014

15,220

زانويی 90درجه سفید 20 mm

12108

76,520

بوشن سفید 50 mm

11016

22,690

زانويی 90درجه سفید 25 mm

12110

125,290

بوشن سفید 63 mm

11018

37,120

زانويی 90درجه سفید 32 mm

12112

201,480

بوشن سفید 75 mm

11020

72,920

زانويی 90درجه سفید 40 mm

12114

351,740

بوشن سفید 90 mm

11022

124,770

زانويی 90درجه سفید 50 mm

12116

532,190

بوشن سفید 110 mm

11024

221,590

زانويی 90درجه سفید 63 mm

12118

730,780

بوشن سفید 125 mm

11026

338,330

زانويی 90درجه سفید 75 mm

12120

10,570

بوشن تبديل سفید20*25 mm

11112

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

73,460

 سه راه  تبديل سفید 40*20*40 mm

13541

614,860

زانويی 90درجه سفید 90 mm

12122

76,490

 سه راه  تبديل سفید 40*25*40 mm

13542

973,900

زانويی 90درجه سفید 110 mm

12124

81,300

 سه راه  تبديل سفید 40*32*40 mm

13545

1,532,100

زانويی 90درجه سفید 125 mm

12126

117,370

 سه راه  تبديل سفید 50*32*50 mm

13565

17,830

زانويی 90درجه  چپقی سفید 20 mm

12208

283,440

 سه راه  تبديل سفید 63*25*63 mm

13572

22,730

زانويی 90درجه  چپقی سفید 25 mm

12210

284,280

 سه راه  تبديل سفید 63*32*63 mm

13574

26,350

زانويی تبديل 90درجه سفید25*20 mm

12312

287,990

 سه راه  تبديل سفید 63*40*63 mm

13576

14,070

زانويی 45درجه سفید 20 mm

12508

295,690

 سه راه  تبديل سفید 63*50*63 mm

13578

21,270

زانويی 45درجه سفید 25 mm

12510

9,210

درپوش سفید  20  mm

14108

36,880

زانويی 45درجه سفید 32 mm

12512

13,170

درپوش سفید  25  mm

14110

68,930

زانويی 45درجه سفید 40 mm

12514

17,650

درپوش سفید  32  mm

14112

116,850

زانويی 45درجه سفید 50 mm

12516

29,760

درپوش سفید  40  mm

14114

151,320

زانويی 45درجه سفید 63 mm

12518

54,990

درپوش سفید  50  mm

14116

19,520

سه راهی سفید 20 mm

13108

121,890

درپوش سفید  63  mm

14118

27,040

سه راهی سفید 25 mm

13110

181,570

درپوش سفید  75  mm

14120

44,300

سه راهی سفید 32 mm

13112

265,170

درپوش سفید  90  mm

14122

87,270

سه راهی سفید 40 mm

13114

427,770

درپوش سفید  110  mm

14124

143,810

سه راهی سفید 50 mm

13116

51,090

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 20 mm

16208

260,970

سه راهی سفید 63 mm

13118

66,890

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 25 mm

16210

455,600

سه راهی سفید 75 mm

13120

25,950

پل سفید 20 mm

16508

875,040

سه راهی سفید 90 mm

13122

32,550

پل سفید 25 mm

16510

1,220,500

سه راهی سفید 110 mm

13124

30,940

چهارراه سفید 20  mm

17108

1,835,270

سه راهی سفید  125 mm

13126

40,990

چهارراه سفید 25  mm

17110

26,510

سه راهی  سه کنج 20 mm

13208

99,340

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*20   mm

20108

33,100

سه راهی  سه کنج 25 mm

13210

141,280

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*25  mm

20110

25,040

 سه راه  تبديل سفید 20*20*25 mm

13520

101,680

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*25 mm

20112

25,650

 سه راه  تبديل سفید 25*20*25 mm

13522

152,970

زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید 2/1*20 mm

20508

33,630

 سه راه  تبديل سفید 20*25*25 mm

13524

171,520

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*20 mm

20509

40,590

 سه راه  تبديل سفید 20*20*32 mm

13532

184,870

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3*25 mm

20512

39,120

 سه راه  تبديل سفید 32*20*32 mm

13534

87,140

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*20 mm

21008

43,910

 سه راه  تبديل سفید 32*25*32 mm

13540

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

173,600

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1*25   mm

23511

135,180

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*20 mm

21010

368,800

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید " 2/1 *20  mm

23514

91,480

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*25 mm

21011

526,500

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

23515

133,920

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*25 mm

21012

691,400

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1"*32  mm

23516

213,340

بوشن يكسر فلزى سفید1"*32 mm

21014

1,310,400

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/1 1*40  mm

23518

528,990

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید4/1" 1*40   mm

21116

1,966,400

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "2/1 1*50 mm

23520

601,420

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2/1" 1*50  mm

21118

2,740,400

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید2"*63 mm

23522

1,312,040

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2"*63  mm

21120

149,390

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24530

1,726,520

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1 2*75   mm

21122

193,050

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24531

3,633,490

بوشن يكسر فلزى 8گوش سفید 3"*90   mm

21124

207,260

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

24532

5,066,430

بوشن يكسر فلزى 8 گوش  سفید4"*110  mm

21126

245,260

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید"4/3*25  mm

24533

140,590

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*20  mm

21208

100,000

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25008

176,890

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*20  mm

21210

136,760

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *20 mm

25010

145,090

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*25  mm

21211

112,830

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *25   mm

25012

165,190

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*25  mm

21212

141,850

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *25  mm

25014

302,020

مغزى يكسر فلزى سفید1"*32   mm

21214

238,860

سه راهى بوشن فلزى سفید" 1 *32   mm

25018

782,150

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"4/1 1*40   mm

21316

161,270

سه راهى مغزی فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25506

961,590

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1  1*50   mm

21318

100,560

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20  mm

26010

1,876,840

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید" 2*63   mm

21320

106,870

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *25  mm

26014

97,250

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*20   mm

23008

144,610

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26016

140,200

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*20    mm

23010

177,410

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20 mm

26510

97,130

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*25   mm

23012

190,220

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26518

141,780

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*25   mm

23014

319,360

فلنج  mm63

30218

142,990

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*32   mm

23016

342,160

فلنج  mm75

30220

223,360

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 1"*32   mm

23018

468,800

فلنج  mm90

30222

246,070

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*20mm

23208

542,180

فلنج  mm110

30224

272,460

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*25mm

23212

88,180

آداپتور فلنج mm63

30318

303,630

زانويى زوج رادياتوری500 يكسر بوشن فلزى سفید " 2/1*20 mm

23308

131,620

آداپتور فلنج mm75

30320

154,110

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1 *20 mm

23508

240,100

آداپتور فلنج mm90

30322

186,590

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید "4/3*20  mm

23509

306,820

آداپتور فلنج mm110

30324

187,060

زانويى يكسر مغزى فلزى سفید  "4/3*25    mm

23510

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

11,600

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 25 mm

41122

64,650

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm20

40202

9,570

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R

41151

87,810

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm25

40204

18,340

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز25)4/3"(R

41152

133,650

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm32

40206

29,830

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز32)1"(R

41153

348,100

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm63

40212

9,570

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B

41161

314,970

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  20 mm

40308

18,340

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی25)4/3"(B

41162

368,060

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  25 mm

40310

29,830

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی32)1"(B

41163

626,100

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  32 mm

40312

7,210

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R  طرح جديد

41171

971,020

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40 mm

40314

7,210

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B   طرح جديد

41181

1,545,180

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  50 mm

40316

13,340

شابلون سفید" 2/1W

41208

1,614,500

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  63 mm

40318

11,480

شابلون سفید" 4/3W

41210

729,440

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 20 mm

40509

50,510

صفحه نصب رادياتورى500 mm

41250

875,150

شیرفلكه بوشن فلزی ٤٥ درجه سفید 20 mm

40511

 

 

 

724,720

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 25 mm

40513

 

 

 

344,550

شیر فلكه) کامل (سفید 20 mm

40808

 

 

 

509,340

شیر فلكه) کامل (سفید 25 mm

40810

 

 

 

785,420

شیر فلكه) کامل (سفید 32 mm

40812

 

 

 

795,360

شیر فلكه) کامل (سفید 40 mm

40814

 

 

 

126,950

پايین تنه شیر فلكه سفید20 mm

40828

 

 

 

155,180

پايین تنه شیر فلكه سفید25 mm

40830

 

 

 

233,030

پايین تنه شیر فلكه سفید32 mm

40832

 

 

 

3,240

بست لوله سفید20 mm

40940

 

 

 

3,770

بست لوله سفید25 mm

40942

 

 

 

6,710

بست لوله سفید32 mm

40944

 

 

 

9,440

بست لوله سفید40 mm

40946

 

 

 

5,400

 بست زوج لوله سفید20 mm

40960

 

 

 

6,110

 بست زوج لوله سفید25 mm

40962

 

 

 

3,950

درپوش رزوه دار سفید 20 mm

41100

 

 

 

5,880

درپوش رزوه دار سفید 25 mm

41102

 

 

 

10,490

درپوش رزوه دار سفید 32 mm

41104

 

 

 

7,820

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 20 mm

41120

 

 

خانه
محصولات
تلگرام
تماس با ما